+420 777 990 510

Prevence zdraví a zvyšování obranyschopnosti z pohledu čínské medicíny

aneb jak na chřipky a koronaviry

V dnešní době, kdy se světem šíří Koronavirus SARS-CoV2, velmi aktuální téma. Chodí nám dotazy jak se chránit,  nebo co dělat v dnešní době pro imunitu. Snažili jsme se v tomto článku shrnout toto téma a podívat se na něj z různých úhlů pohledu. Zkusme se tedy podívat na prevenci zdraví z pohledu čínské medicíny a čínské filosofie. Na úvod se omlouváme za „trochu“ širší popis teorie, nicméně to může pomoci lepšímu porozumění. Pokud chcete, můžete rovnou přeskočit k doporučením, která jsou popsána níže.

Jemné ponoření se do teorie

Otázka zdraví a nemoci

Z pohledu čínské medicíny člověk onemocní tehdy, když jeho tělo ztratí schopnost regulace a vznikne disharmonie v těle. Tomu se pak říká nemoc či choroba. Pokud má člověk silný „kořínek“, je schopen vydržet větší zátěž, málokdy onemocní, cítí se většinou dobře a z nemoci či nějaké disharmonie se rychle zotaví. V čínské medicíně tomu říkáme, že má jedinec silnou zhengqi (čti čeng-čchi / řádnou energii) – tzn., že soubor funkcí, které tělo vykonává, má určitou „velmi dobrou“ integritu, sílu, setrvačnost, atd. V tomto případě není snadné tuto dynamiku narušit. Mohli bychom to přirovnat ke stromu co má silné kořeny a kmen. Ani silný vítr ho nezlomí či nevyvrátí.

Jak tedy dojde k tomu, že tělo ztratí schopnost regulace?

Pokud máme silný „kořínek“, pak jsme schopni odolávat velkým výkyvům v pracovní zátěži, počasí, zvládáme větší množství stresových podnětů, nedostatek spánku, nekvalitní jídlo, atd. a nezdolají nás ani např. chřipkové epidemie. Čínská medicína by řekla, že naše zhengqi (řádná energie) je silná.

Avšak je třeba si uvědomit, že naše řádná energie není schopna odolávat tlaku věčně a může se postupně oslabovat a vyčerpávat. Proto čínská medicína dbá na prevenci a udržení harmonie po celý život. Na jedné straně posilujeme řádnou energii a na druhé straně vytváříme vyrovnanější podmínky v našem životě, abychom se nedostávali pod neúměrný tlak. Pokud pojedeme životem jako formule 1, tím spíše nabouráme či zadřeme motor, než kdybychom jeli na výlet svou Škodovkou pomalým a rozvážným tempem.

K rozvratu funkcí těla, psychiky a mysli dochází tehdy, když naše zhengqi (řádná energie) není schopna udržet v harmonii fyziologické funkce na všech úrovních naší bytosti (mysl, psychika, tělo). K tomu může dojít v případě, kdy je zhengqi (řádná energie) slabá nebo vnější vlivy a tlak na naší energii je příliš silný. Při extrémních podmínkách může podlehnout nemoci i silný jedinec. Avšak při boji s nemocí má silný člověk lepší vyhlídky na zotavení. Rychleji se uzdraví a nemoc bude mít slabší průběh.

„Prevence před onemocněním tedy spočívá v posilování řádné energie (zhengqi). Škodlivá energie (xieqi – čti sie-čchi) tak nemůže vstoupit do těla, nebo bude rychleji vypuzena a případná nemoc rychle odezní“.

Příčiny nemoci

Čínská medicína rozděluje příčiny nemoci na dvě skupiny – vnější a vnitřní. Tyto příčiny zde budeme popisovat trochu netradičně oproti klasickému třídění, což není tak podstatné. Důležité je pochopit souvislosti a získat tak nástroje k seberegulaci a posílení.

1. Vnější vlivy na zdraví / vnější příčiny nemoci:

 • šestero rozvracečů (liuyin čti liu-jin) – řadíme sem povětrnostní činitele (vítr, chlad, horko, sucho, vlhké-horko, vlhko). Jsme-li povětrnostním činitelům vystaveni příliš, pak naši energii ovlivňují specifickým způsobem. Pokud se naše zhengqi (řádná energie) oslabí pod určitou hranici a přestane správně regulovat naše fyziologické pochody, dostaví se nemoc. Příklady působení povětrnostních činitelů:
  • Vítr, který je fenoménem rychlé změny a silného dynamického pohybu, bude mít na tělo a psychiku velký vliv. Projeví se jako neklid, chaos, zmatek a vznětlivost. Když je prostě moc věcí v rychlém a chaotickém pohybu a trvají příliš dlouho, ztrácíme trpělivost, klid, nadhled, atd.. Na fyzické úrovni se objevují tiky, křeče, záškuby svalstva, strnulost šíje z ofouknutí, až epilepsie, obrny lícního nervu, mrtvice. Z orgánu nejvíce trpí játra.
  • Naopak vlhkost je těžké, klidné a úporné povahy. Na úrovni psychiky může vzniknout letargie, nechuť do věcí, apatie, neschopnost přemýšlet. Na fyzické úrovni průjem, zahlenění, těžké nohy a ruce, nechutenství, únava, mazlavá stolice, nadýmání, otékání a zadržování vody, stěhovavé pocity tíhy až bolesti po těle, pomalé trávení a silná únava po jídle. Z orgánů trpí nejvíce slezina a slinivka.
  • Chlad je fenomén, který svírá a zpomaluje veškeré fyziologické funkce v těle. Na fyzické úrovni se člověk cítí rozlámaný, má bolesti v bedrech, studené nohy, ruce, poruchy močení, únavu, ztuhlost, ranní průjmy. Na psychické úrovni je přítomná únava, touha ležet a schoulit se pod peřinu, mrzutost, apatie, atd.. Z orgánů nejvíce trpí ledviny.
 • Životní podmínky – je zřejmé, že stav životního prostředí, čistota ovzduší, prach, kvalita potravin a vody významně ovlivňuje naše zdraví.
 • Rytmus počasí a ročních období – soulad a harmonie proměn počasí a ročních dob. Pokud je počasí v souladu se střídáním ročních dob, naše tělo se adaptuje daleko snáze, než když je počasí chaotické jako v posledních letech a ani neodpovídá ročnímu období, např. rychle se střídají teploty ze dne na den. Počasí ztrácí pravidelný rytmus a řád. To má vliv na naši energii, kterou o to více spotřebováváme na adaptaci na nové a stále měnící se podmínky.
 • Epidemické faktory – sem patří chřipkové epidemie, rychlé, agresivní a nepředvídatelné externí vlivy. Což je situace posledních měsíců, kdy se šíří nový typ viru COVID-19.

Z výše zmíněného je jasné, že náš „kořínek“ je třeba udržovat v dobré kondici. Jak na to, si povíme později. Nejprve si ještě popíšeme vnitřní příčiny a vlivy na zdraví a nemoc.

 

2. Vnitřní vlivy na zdraví / vnitřní příčiny nemoci:

 • Pět únav (wulao) – přílišné sezení (poškozuje slezinu a svaly), přílišné stání (poškozuje kosti a ledviny), přílišné chození či běh (poškozuje šlachy a játra), přílišné hledění např. TV, tablet, mobil, čtení (poškozuje srdce a krev), přílišné lenošení a polehávání (poškozuje energii a plíce). Zde se hodí poučka, „všeho moc škodí“. Tyto principy nám popisují, jak je důležité mít pestrost, harmonii a vyváženost v pohybu, odpočinku, práci mentální a fyzické. Pokud pracujeme jednostranně, např. máme sedavé zaměstnání, jezdíme autem do práce a pak po příchodu domů sedneme ke stolu či televizi, budeme časem čelit problémům s trávením, nadváhou či podváhou, ochablostí svalů, nedostatečnou mentální bystrostí, atd., protože si poškodíme slezinu a ta ztratí schopnost regulovat příslušné fyziologické funkce na mentální, psychické i fyzické rovině – odpovídá to poučce dlouhé sezení oslabuje svalstvo a slezinu.
 • Sedm emocí – qiqing – čínská medicína popisuje 7 emocí
  • Hněv
  • excitace / vzrušení
  • smutek
  • žal
  • přemítání / přílišné myšlení / obavy
  • strach
  • děs

Každá z těchto emocí uvádí energii do nerovnováhy jiným způsobem dle svého charakteru. Např. žal svírá, hněv energii tlačí ven a do hlavy, při strachu energie příliš klesá. Pokud jsme pod silným a dlouhodobým vlivem těchto emocí tělo ztrácí schopnost seberegulace a snadněji onemocní.

 • Vztahy v rodině, na pracovišti, v okruhu přátel a také vztah sám k sobě – špatné a tenzní sociální prostředí negativně zatěžuje energetický systém člověka. Vždy musíme pro kompenzaci nepříjemné situace vynakládat určité množství energie. Samozřejmě každý prožívá vnější okolnosti jinak, někdo lépe, jiný hůře, a na tom lze hodně pracovat. Ale když je tlak extrémní, tak i silného jedince situace časem oslabí. Udržování harmonie a vyváženosti na této rovině opět pomáhá v stabilitě a harmonii. Dále nesmíme opomenout vztah sami k sobě. Buďme k sobě shovívaví a netlačme příliš na pilu.
 • Stravování – o výživě a stravování bychom mohli mluvit dlouho. Proto zmíním jen některé důležité body. Pravidelnost v rytmu stravování, střídmost, pestrost stravy, kvalitní suroviny, ne polotovary, čas na jídlo (nečíst u jídla, nespěchat, dostatečně žvýkat, nepracovat u jídla, u jídla sedět), vyváženost vzhledem k ročním období a konstituci jednotlivce.
 • Mentální přepracovávání – v dnešním světe je velmi časté přílišné zaměření na výkon. Pracování dlouho do noci, organizování tisíce věcí najednou, neustálé hledění do tabletů, mobilů, PC a z toho plynoucí nepravidelnost či nedostatečnost spánku způsobuje vyčerpání na vícero úrovních. Přepracovávání bere sílu z ledvin, neustálé rozhodování sebere sílu játrům, namáhání očí a přílišný drive a zpracovávání velkého množství vjemů vyčerpává srdce a způsobuje neklid. To celé je závislé na příjmu energie ze stravy. Většinou ve vysokém pracovním nasazení jíme hodně sacharidů a to zatěžuje slezinu a slinivku. Workholismus má velký vliv na nízkou odolnost a imunitu.
 • Průchodnost drah a regulace organismu – z pohledu čínské medicíny je tělo regulováno systémem drah. Z moderního pohledu jsou dráhy měkké tkáně (fascie, membrány, atd.), které vedou vzruchy a výživu. Pokud je kondice drah dobrá, koloběh výživné substance a přenos vzruchů dostatečný má tělo dobrou regulační schopnost. Dráhy se dají vytrénovat pohybovou aktivitou či ještě lépe specifickými cvičeními typu qigong (čchi-kung), taijiquan (Tchaj-ťi čchuan), jóga. Pokud jsou dráhy slabé či poškozené, tělo a jeho fyziologické funkce budou oslabené.

Jak si pomoci v prevenci – praktické rady

Na začátek je důležité si uvědomit, co vyplývá z výše popsaného. Naše řádná energie (zhengqi) nám dává sílu být stabilní a odolat nemoci. Naše zhengqi závisí na našem kořínku, který je závislý na vícero faktorech, např. na:

 1. rozpoložení mysli (na názorech, postoji k životu, náhledu na sebe sama, atd.)
 2. psychické a sociální pohodě
 3. průchodnosti drah v organismu – schopnosti regulace
 4. výživné a vyvážené stravě
 5. vyváženosti odpočinku a práce / zátěže
 6. harmonickém a zdravém prostředí kolem nás

Zhengqi (řádnou energii) můžeme ovlivnit buď tím, že tělo podpoříme či vytrénujeme anebo pouze a jednoduše ulevíme tlaku, kterému se vystavujeme. Tyto dva přístupy jdou ruku v ruce. Na jedné straně něco odstraníme (to co nás negativně ovlivňuje) a na druhé přidáme (to co nás posiluje a podporuje). Vzhledem k tomu, že každý z nás je v jiné kondici, životní fázi a zdravotní situaci, nejde doporučit něco paušálně a je vždy potřeba zohlednit konkrétní situaci (konstituce, zdravotní stav, kondice, atd.). Níže popíšeme několik tipů, jak se posílit a co vše vzít v úvahu.

Jak podpořit a doplnit energii, zvýšit imunitu a obranyschopnost

Postupně rozebereme několik možností jak působit na naše zdraví. Některé jsou téměř zadarmo a můžeme je provádět každý den.

 1. Strava a pitný režim
 2. Potravinové doplňky – houbová výživa a byliny
 3. Namáčení nohou v teplé vodě
 4. Pobyt v přírodě a dýchání
 5. Cvičení – procházky, protahování a čchi-kung
 6. Moxování
 7. Otužování
 • Strava a pitný režim

Ze stravy a pití získáváme výživnou energii pro tělo a tak chceme omezit to co je zatěžující a zařadit to co je podporující. V čínské medicíně říkáme, že trávení je postnatální kořen našeho života!

Pitný režim je důležitý pro čištění organismu od toxických látek. Pijme hlavně vodu (ideálně teplou či horkou). Horká voda se v čínské medicíně doporučuje pro lepší odvádění toxických látek z těla a pro vyrovnávání jin a jangu v těle. Vnitřek se zahřeje a tělo otevře mírně póry a vypuzuje ven z těla toxické látky. Omezme sladké (chemické) nápoje, kávu a alkohol.

Strava je důležitá jako zdroj paliva pro naše tělo. Je velmi důležité nezranit trávení příliš chladnou povahou potravy. Omezme tedy jogurty, mléčné výrobky, smoothii, raw produkty atd. a to hlavně na lačno po ránu, kdy se metabolismus probouzí, jinak  metabolismu po ránu přitížíme. Chladnou povahu potravy musí naše tělo více zahřívat a náš metabolický „oheň“ se více vyčerpává – to zraňuje naší zhengqi (řádnou energii). Chladné produkty jsou hůře stravitelné a pro zimomřivé konstituce na konci zimy velmi nevhodné. Další co bychom měli omezit je průmyslově vyráběná strava, příliš uzenin, apod.

„Slepičí či hovězí vývar je lepší než 100 lékařů“.

Pokud bychom měli vypíchnout jednu věc, kterou bychom mohli zařadit do jídelníčku pro posílení naší postnatální energie (rozumějme energii trávení) a naší řádné energie (zhengqi), tak by to byly dlouho vařené vývary z masa a kostí (slepičí, hovězí), možno přidat i trochu červeného či portského vína.

Pro Ty, co holdují čínské medicíně, bych doporučil přidat do vaření 1-2 sáčky čínské bylinné směsi bazhentang, která doplňuje energii i krev. Vývar je možné si upravit dle chuti jakýmkoliv způsobem. Každý den si dát talíř této chutné polévky a tím posilovat základní energii. Pro specifičtější posílení imunity bych zvolil výživové doplňky (např. houbovou výživu).

Obecně se stravujte pestře, využívejte kvalitní suroviny a respektujte stravování dle ročního období, abyste se v zimě příliš stravou nezachlazovali (jogurty, syrová zeleniny, raw, smoothií) a naopak v létě příliš neohřívali (grilované, pálivé, pikantní, pečené, bez zeleniny atd..)

 • Doplňky stravy – byliny a houbová výživa

Čínská medicína vždy podává bylinné směsi na základě individuální diagnostiky a paušální doporučení nemusí být ideální pro každého. Můžeme však vypíchnout nějaké základní principy jak podpořit imunitu a zvýšit obranyschopnost.

Cílem podpory bude posílit orgány, které zajišťují zdroj energie pro obranyschopnost. V čínské medicíně to jsou ledviny (základní zdroj energie), slezina (energie ze stravy), plíce (řídí povrch, kůži a přijímají energii ze vzduchu). Tyto orgány výrazně ovlivňují naši ochranou energii, které říkáme weiqi (čti wej-čchi). Další efekt, který chceme vyvolat, je otevřít povrch a vypudit veškeré škodliviny z těla, jako kdybychom jemně větrali zatuchlý starý vzduch v pokoji oknem ven. Současně povrchovou vrstvu těla, která nás chrání před vniknutí škodliviny, chceme zpevnit a posílit. Tento postup se také používá např. u chronických alergií a astmatu v neakutní fázi.

Giovanni Maciocia slavný praktik čínské medicíny na západě (autor mnoha světových publikací) pro tyto případy sestavil bylinnou směs s názvem Bylinný strážce jang (Herbal sentinel yang). Směs je velmi vyvážená a může jí použít téměř každý. Avšak přesto bychom jí nedoporučili lidem extrémně horkokrevným či lidem, kteří nemají žádný či mapovitý povlak na jazyku nebo mají červený jazyk bez povlaku a zároveň se potí v noci. Tato směs totiž mírně zahřívá (doplňuje jang / zvyšuje metabolické teplo), zároveň posiluje ledviny, slezinu, plíce. Otevírá povrch a vypuzuje škodlivou energii a zároveň povrchovou obranou energii weiqi zpevňuje. Je ideální jako prevence. Podobný účinek má i směs shensuyin. Tato směs byla původně vytvořena pro děti, když jsou těsně po nemoci a potřebují se tzv. „doléčit“, či pokud se cítí takové nakřáplé a každou chvíli mohou něco chytit. V současné době se však používá i pro dospělé. Tato směs otevírá povrch a posiluje slezinu a plíce, nepůsobí primárně na ledviny. Výše zmíněné směsi nejsou k tomu, aby řešili stav, kdy nemoc vypukne a je v plné síle. Jsou tedy určené jako preventivní!! Pro léčbu chřipek v akutní fázi používá čínská medicína řadu velmi účinných bylinných směsí, ale nelze nějakou určit paušálně. Vždy se to liší dle konstituce nemocného, aktuálního stavu a dle fáze onemocnění.

Dále můžeme podpořit imunitní systém a zlepšit antibakteriální a antivirovou ochranu tzv. dřevokaznými či imunonutričními houbami. Houby mají silný a širokospektrální účinek na podporu fyziologických funkcí těla. Působí přes enzymatickou aktivitu, imunomodulují imunitní systém, podporují detoxikaci organismu a posilují vnitřní orgány. Zároveň houbová výživa zlepšuje odolnost proti virům a bakteriím. Houby lze užívat i dlouhodobě (měsíce). Při výběru hub nemusíte ani příliš řešit diagnostiku dle čínské medicíny a tak není potřeba se strachovat, že byste vybrali zásadně špatně. Z tohoto pohledu houby hrají důležitou a významnou roli v podpoře imunity a odolnosti jedince.

Hlavní houby, které mají široký protivirový účinek či výrazně posilují obranyschopnost jsou:

 • SHIITAKE – xianggu(shiitake, Lentinula edodes)
  • antivirové účinky – herpes, hepatitida (B), chřipkové viry, příp. HIV
  • antibakteriální účinky – E.Coli, zlatý stafylokok, bacillus subtilis,
  • vliv na CNS – ovlivnění produkce serotoninu, histaminu, katecholaminu
 • REISHI – lingzhi(reishi, Ganoderma lucidum) 
  • silná podpora imunity – antivirální, antibakteriální, imunostimulační a protizánětlivé působení
  • detoxikace jater – také od těžkých kovů, chemických látek, atd..
  • zklidňující účinek na psychiku
  • podporuje činnost srdce, chrání játra,
  • působí při astmatu, bronchitidách alergiích, tlumí kašel
  • podpora obnovy buněk – kostní dřeně, červených a bílých krvinek, NK buněk
 • CORIOLUS – yunzhi (Coriolus versicolor)
  • tato houba je silně imunomodulační, harmonizuje TH1/TH2 odezvu imunitního systému
  • výrazně působí proti virům a infekce EB viry, herpes simplex, HPV virus, hepatitidy (B), Zlatý stafylokok, atd..
  • přiznivě působí při tzv. zvýšené propustnosti střev, tzv. leaky gut syndrom,
 • CORDYCEPS –  dongchong xiacao(Cordyceps sinensis)
  • posiluje obranou energii (vhodné při častých onemocnění chřipky, rým, kašel,..)
  • přírodní antibiotikum
  • silná stimulace imunity a silné antioxidační působení
  • mírně zahřívá
  • reguluje hladiny hormonů
  • řeší chronickou slabost plic (kašel, dušnost, astma, alergie)
 • Dalšími houbami ke zvážení jsou MAITAKE, BLAZEI, PLEUROTUS (hlíva),

Doporučujeme produkty od firmy Mycology Research Laboratories – MRL, které můžete zakoupit u firmy Pragon.cz. Tyto produkty máme osobně ozkoušené a používáme je v každodenní praxi.

Pokud bychom měli z výše zmíněného udělat nějaké obecné doporučení, pak bychom volili takto:
 • Bylinný strážce jang nebo shensuyin v dávkování 2-0-0 či 3-0-0
 • SHIITAKE v dávkování 3-0-0
 • REISHI v dávkování 0-0-3

Pokud si koupíte od každého 1 balení, vyjde vám kůra cca na měsíc. Berte tablety mimo jídlo s odstupem od jídla minimálně 30 minut. Dále pokud berete léky či jiné preparáty, neužívejte je v jeden čas zároveň. Bude lepší když dodržíte časový odstup.

 

 • Namáčení nohou v teplé vodě

Dr. Wang Fuyin náš učitel při seminářích reflexní masáže nohou zuliao tuto techniku často zmiňoval a popisoval její klinické účinky. Dále odkazoval na řadu výzkumů prováděných v Číně. Nepodceňujme jednoduchost a účinnost tzv. „babských rad“, často mohou pomoci a to bez vedlejších účinků a jsou navíc zadarmo.

Vedle složitějších postupů vyžadujících komplexní vzdělání má čínská medicína k dispozici i jednodušší doplňkové metody, kterými si člověk může sám pomoci od různých zdravotních neduhů. Jednou z metod je namáčení nohou do horké lázně ať už do samotné vody nebo vody s bylinnými odvary. O popularitě metody svědčí i to, že pronikla v Číně i do obecné mluvy v podobě rčení jako…

„kdo si nohy namáčí, toho lékař neléčí“, nebo „boháč léky vzácné zamane si, chuďas nohy řádně namáčí si“.

Ve starověkých dílech se psalo, že nohy u člověka jsou jako kořeny u stromu. Strom začíná vysychat od kořenů a stejně tak člověk začíná slábnout od nohou.

Koronavirus dle dostupných informací je termolabilní (vadí mu teplo). Obecně lze tvrdit, že je dobré při prvních příznacích nějaké choroby, udržovat tělo v teple. Horké nápoje jako např. čaj se zázvorem, či namáčení nohou v horké lázni, jsou jednoduché pomůcky, které mohou zmírnit nebo zastavit proces onemocnění v samotném zárodku. Namáčení nohou lze provádět také preventivně.

Namáčení nohou se v moderním kontextu přisuzují kromě dalších tyto účinky:

Podpora cirkulace krve

Působení tepla přirozeným způsobem stimuluje proudění krve, a tudíž celkově zlepšuje prokrvování, zejména periferií těla. V Číně byly prováděny pokusy, které ukázaly, že 30–40 minutové namáčení nohou ve vodě o teplotě 40–50 oC zvyšuje až desetinásobně objem cirkulace krve.

Podpora metabolizmu látek

Tím, že namáčení nohou v teplé vodě zlepšuje cirkulaci krve, přispívá tak k harmonizaci endokrinního systému a stimuluje vylučování hormonů, tudíž vede ke zlepšení výměny látek v těle.

Odstraňování únavy

Namáčení nohou má pozitivní vliv na pokles hladiny kyseliny mléčné v krvi. Bylo zjištěno, že při intenzivní celodenní fyzické námaze u sportovců se zvýšil obsah kyseliny mléčné na 30 mg v litru krve. Poté, co si namáčeli 30 minut nohy ve vodě teplé 43 oC, klesl obsah kyseliny na 20 mg, čili na úroveň, kdy téměř není pociťována únava.

Zlepšení spánku

V nohách je množství nervových zakončení a krevních vlásečnic. Nervový systém, který vede signály vyvolané kontaktem s teplou vodou do mozkové kůry (CNS), způsobí relaxaci. Namáčení nohou takto navozuje spánek a odstraňuje potíže s nespavostí.

Posílení zdraví a odstranění zdravotních potíží

Namáčení nohou v teplé vodě lze chápat jako jednu z metod uplatnění poučky čínské medicíny „nemoc nahoře se léčí odspodu“. Zásahem na dolní části těla je možné řešit potíže, které se projevují v horní části těla, orgánech, trupu, hlavě atd. Mechanizmy působení na zdraví jsou zmíněny v předchozích bodech.

Způsob provádění

Do kbelíku si natočíme horkou vodu, buď samotnou, nebo do ní můžeme přidat sůl. Občas se do lázně přidávají i bylinné odvary, které si připravíte předem. Pro prohřátí si z domácích surovin můžete připravit odvar z jedné tyčky skořice a nakrájeného zázvoru. Odvar vaříte cca 20 minut v půl litru vody. Odvar pak nalijete do vody v kbelíku. Výsledná teplota vody se má pohybovat kolem 42–45 oC a její množství má být takové, aby sahala až nad kotníky. Dokud je lázeň příliš horká, lze si nohy nad ní napařovat. Samotné namáčení pak trvá 30–40 minut; jak voda postupně chladne, přiléváme horkou vodu, aby byla teplota konstantní. Během namáčení můžeme nohy lehce masírovat rukama, nebo je o sebe třít. Mírné opocení je prospěšné a žádoucí, ale nesmí dojít k příliš silnému pocení, protože by způsobilo unikání řádné čchi. Nejlépe je skončit namáčení, když ucítíte lehké opocení za krkem. Po ukončení namáčení nohy hned vytřeme do sucha, ručníkem třeme chodidla a prsty a poté je musíme udržet v teple. Nejlepší je namáčet nohy večer před spaním, abychom po skončení mohli rovnou ulehnout do postele.

Upozornění

Pozor! Namáčení nohou není totéž jako dát si teplou vanu. Ve vaně máme namočené celé tělo a nevznikne rozdíl teplot různých částí těla. Namáčením nohou chceme docílit efektu, že se zahřeje intenzivně spodní část těla a to začne hnát tekutiny tělem nahoru, jako když stoupá teplý vzduch v místnosti nahoru a chladný dolů při vytápění, tzv. efekt termiky. Tím se obnoví a zmnohonásobí cirkulace lymfy, tekutin, energie i krve v těle. Nejde tedy jen o zahřátí, ale o cirkulaci!

 

 • Pobyt v přírodě, na slunci a dýchání

Environmentální energie kolem nás má obrovský vliv na naše fyzické i psychické zdraví. To prokazuje i řada výzkumů. Pobyt v přírodě a na slunci má uzdravující účinky pro tělo, mysl i celou naší bytost. Můžeme se podívat na více aspektů tohoto vlivu:

„Biopole“ (energie) přírody:

Procházka mezi stromy vylaďuje naše energetické pole. Celý komplex živé i „neživé“ přírody se stromy, rostlinami atd. je v správném ideálním vyladění mezi energiemi nebes a země. Představme si to tak, jako kdyby se kladně nabité částice pohybovaly jedním směrem a záporné tím opačným. Vše se vyladí do přirozené harmonie. Pokud pobýváme v přírodě, děje se totéž i s naší energií.

Čerstvý vzduch:

Čínská medicína říká, že plíce řídí energii v celém našem organismu. Z pohledu čínské medicíny energie sleziny /slinivky destiluje v tenkém střevě z potravy esenciální látky a ty vytvářejí výživu pro tělo (avšak v čínské medicíně to má pokračování). Tato vydestilovaná substance, kterou nazýváme guqi  (čti ku-čchi, energie z „obilí“) vstupuje do hrudníku a tam se mísí z čistou energií ze vzduchu, kterou nazýváme qingqi (čti čching-čchi, čistá energie). Teprve tato „směs“  utváří výslednou substanci, která vyživuje celé naše tělo. Tato substance se jmenuje zongqi (čti cung-čchi, osnovná energie), která je pak rozváděna po těle systém drah a cév. Proto je dýchání tak zásadní pro náš život a vitalitu. Navíc dýcháním se zbavujeme odpadních a toxických látek, snižujeme kyselost v organismu, podporujeme sekreci hormonů a zlepšujeme stav našeho imunitního systému. Plíce tak prostřednictví dechu otevírají a pročišťují energetické dráhy těla od toxických látek i emočních bloků.

Zde je tip na dechové cvičení přímo ovlivňující imunitní systém od ICEMANA (Wim Hofa) s českými titulky:
 • Qigong (čti čchi-kung), pohyb, protažení těla

V teoretické části jsme mluvili o energii a energetických drahách. Aby tělo bylo silné potřebuje správnou regulaci (průchozí dráhy regulace) a dostatek energie. Pohyb je proto velice důležitý. Když se hýbeme ať už jakýmkoliv způsobem, skrz pohyb svalů protahujeme i měkké tkáně (fascie) a tím zprůchodňujeme částečně i energetické dráhy. Pokud chceme ovlivnit energetický systém více (intenzivněji) je třeba provádět pohyb pomalu, za plného vědomí a s uvolněnými svaly, tím se více naladíme na vrstvu měkkých tkání (energetických drah) a intenzivněji s nimi můžeme pracovat. Této vnitřnější práci se věnují metody jako jóga, qigong, taijiquan a další tzv. vnitřní praxe (styly). Z pohledu energetických drah má např. aerobic podstatně menší vliv na meridiány oproti  józe. Ve východní části  světa se tyto velmi efektivní nauky rozvíjely po tisíce let a nyní nabízejí i modernímu člověku velký efekt. Všem bychom chtěli doporučit pohyb v jakékoliv podobě. Udržujme své dráhy v dobré kondici.

Život je změna a pohyb je život. Cvičme, protahujme se a dýchejme.

Pro každého nabízíme tipy aktivit dle jeho kondice a znalostí:

 1. věnujme se minimálně každodenně chůzi o pár kilometrech (průměrně stačí 4-6 km / den)
 2. protahujme svaly – stretching nebo si dopřejme masáž nebo automasáž
 3. protahujme své tělo vědomě – např. jógové sestavy
 4. pracujme s energií (mysl, tělo, dech a dráhy – vše dohromady v harmonickém celku) – qigong, taijiquan, jóga

Cvičení se stromy

V čínské tradici v rámci cvičení čchi-kung existuje i cvičení se stromy. Chápeme, že pro některé z vás toto může být již sci-fi, nicméně citlivější lidé mohou tento postup velmi ocenit. Cvičení se stromy je vlastně ladění se a propojení se s energetickým polem stromu.

Postup:
 1. Stoupněme si s nohama na šíři ramen čelem ke stromu ve vzdálenosti asi jeden metr. Uvolníme se v kolenou a vytáhneme hlavu vzhůru.
 2. Dáme ruce před sebe, mírně otevřeme dlaně a namíříme prsty směrem do středu kmenu stromu, jako by se energie  vycházející z konečků prstů dotkla stromu a vnikla až do středu jeho kmene.
 3. Pociťujeme ladění se na pole stromu. Pokud se propojíme může to s námi mírně komíhat / pohybovat dopředu či dozadu.
 4. Takto setrvejme několik minut 5-15 minut a nechme působit energii přírody, která nás postupně pročistí a vyladí.
 5. Na závěr stromu v duchu poděkujte.

Každý strom má trochu jiný účinek. Pro cvičení si vybereme zdravý strom, který na vás dobře působí (líbí se vám). Doporučili bychom vám tyto stromy. Buk působí na plíce a uklidňuje. Dub celkově posiluje, působí na páteř, játra a ledviny. Borovice posiluje játra, páteř a otevírá tělo (dráhy). Modřín reguluje, vyživuje a působí na játra. Jabloň posiluje plíce a slezinu. Obecně každý strom harmonizuje a pročišťuje toxicitu.

Pro posílení obranné energie a nabuzení toku čchi v drahách doporučujeme provádět tuto čchi-kungovou automasáž:
 • Moxování (aijiu – čti aj-ťiu)

Nahřívání, požehování, moxování či moxibusce je jedna z velmi důležitých metod v čínské medicíně, avšak není tak známá jako např. akupunktura. Pelyňkovou moxou ve formě doutníků, kužílků, vaty, nahříváme určité body, lokality na těle za účelem povzbudit konkrétní metabolické funkce těla. Využíváme k tomu znalosti o energetických drahách a teorii čínské medicíny. Metoda je popsána v řadě knih, proto se zde o ní nebudeme do detailu rozepisovat. Chtěli bychom se však zmínit o tom, co způsobí, když moxujeme slavný bod ST36 zusanli (čti cu-san-li / nožní třetí míle).

Staré čínské přísloví: „Nikdy neber do služeb sluhu, který nemá jizvu (po moxování) na bodě zusanli. Neváží si svého zdraví.“

Není nutné vytvořit si jizvu na tomto bodě, ale pravidelně jej prohřívat. Tento bod leží na dráze žaludku pod kolenem vedle holenní kosti. Obrázků s lokalizací najdete na internetu spoustu (stačí zadat „ST36 zusanli“). Tímto bodem stimulujeme tvorbu bílých a červených krvinek a posilujeme imunitu. Z pohledu čínské medicíny jsou mu přiřazeny tyto funkce: podporuje peristaltiku střev, podporuje slezinu  slinivku, tvorbu krve, podporuje žaludek a zlepšuje chuť k jídlu a trávení (myšleno vstřebávání). Na psychické rovině dává schopnost překročit překážku, zdolat útrapy přicházející z budoucnosti, pokračovat v cestě životem.

Postup moxování může být různý – jsou různé školy a techniky. Doporučujeme provést takto:

 • Přípravná fáze:
  • zapálíme moxovací doutník tak, aby špička žhnula
  • moxovacím doutníkem nejprve procházíme sem a tam přes bod ve vzdálenosti cca 1,5 cm od kůže celkem 36krát
  • pak nahříváme okolí bodu (průměr cca 2-3 cm) –  provádíme 36krát pohyb proti směru hodinových ručiček a 36krát po směru
 • Stimulační fáze:
  • potom přibližujeme doutník ke kůži a oddalujeme, říká se tomu „zobavá“ technika – 100x.
  • rychlost pohybu („zobání“) závisí na intenzitě tepla, které cítíme. Při přiblížení se bod rozehřeje až do pocitu jemného štípání a při oddálení se stimulace zmírní (pohybujeme se ve vzdálenosti cca 1-3 cm – záleží na intenzitě zakoupené moxi)
  • pozor na popálení při kontaktu moxi s kůží!
  • pokud budete příliš dlouho setrvávat v blízkosti kůže s cílem to „vydržet“, opět si můžete způsobit puchýř a popálení. V tomto případě více neznamená lépe.
  • doutník uhasíte vložením do hrnku se suchou rýží. Doutník neoplachujte jinak  jeho zbylou část znehodnotíte.

Typů moxovacích doutníků je celá řada. Kouřící jsou sice účinnější, nicméně si trochu zakouříte celý byt.Je vhodné si zakoupit zuhelnatělou tzv. nekouřící pelyňkovou moxu, která má jen mírný zápach a nekouří. Pokud používáte nekouřící moxu doporučujeme v průběhu moxování často oškrábávat (např. nožem, lžičkou) prach, který se usazuje na konci doutníku. Tento prach z vypálené moxi brání teplu působit na kůži a účinek doutníku se tak snižuje.

Pozor! Pokud trpíte na problémy žaludku, záněty, žaludeční vředy, reflux jícnu atd, je lepší vhodnost moxování zkonzultovat s praktikem čínské medicíny. Pokud je dle čínské medicíny tzv. horkost v žaludku, nemoxujeme!

Zde ke shlédnutí video s hezkou ukázkou moxování bodu zusanli klasickým doutníkem s kouřivou moxou:

Zalíbilo-li se vám moxování, dalším vhodným bodem pro posilování obranné energie a imunity je bod LI4 hegu. Na videu níže máte pěkné vysvětlení (v češtině) jak moxu používat od Mudr. Petry Uríkové.

Zde ke shlédnutí video s hezkou ukázkou moxování bodu LI4 hegu klasickým doutníkem s nekouřivou moxou:
 • Otužování a stimulace oběhu energie a krve

Otužování je jedna z nejúčinnějších metod pro nabuzení obranyschopnosti a zvýšení odolnosti těla. Nicméně má to několik háčků. Otužilcem se staneme kontinuálním tréninkem a nejde to dohnat přes noc. Je lépe s otužováním začínat v létě, kdy organismus není náchylný na prochladnutí. Není jednoduché odhadnout, jak silnou mám konstituci a kolik si můžu tzv. „naložit při otužování“. Protože, co je v prvé řadě nejdůležitější při otužování? Nenatáhnout si chlad do těla! Jak jsme již zmiňovali výše v teorii, chlad svírá a blokuje veškeré fyziologické funkce. Chlad je schopen přetrvávat dlouhou dobu v zákoutích těla, a pak nás najednou mohou bolet klouby, kosti, bedra atd. Špatné otužování může mít spíše negativní následky.

Chlad je výborný trenér!

Přes nástrahy a nebezpečí, které v sobě chlad ukrývá, ho můžeme využít jako partnera pro sebezdokonalení v oblasti odolnosti. Šok, který nám chlad zprostředkuje, nám umožní mobilizovat vnitřní zdroje našeho těla, zvýšit cirkulaci energie a podpořit tak sekreci biochemického koktejlu těla, který tělo vyživuje, pročišťuje, obohacuje a uzdravuje. Funguje to na principu čínské filosofie, že jin rodí jang a naopak. Chlad (extrémní jin) nabudí zdroje těla (jang) – teplo, cirkulaci, zlepší se imunita, atd. Pozor nepřestřelme to v úsilí, mohli bychom zranit naší řádnou energii.

Doporučujeme začít s otužováním tak, že na konci každodenní sprchy si opláchnete na dobu 30-60s extrémně studenou vodou jen periferní části těla. Pouze horní a dolní končetiny od kolen a loktů dolů (distálně). Zde probíhají meridiány všech orgánů těla. Šok v těchto periferiích způsobí, že tělo v reakci na chlad vyšle do drah spoustu energie pro zahřátí a prokrvení ochlazených oblastí. To způsobí mobilizaci energie a zlepší cirkulaci tekutin, krve a energie. Pak můžeme periferii opět ohřát teplou vodou a proces ještě 2x zopakovat. Sprchu ukončíme studenou vodou. Zkuste a uvidíte jaký je to rozdíl, když vylezete ze sprchy. Toto provádějte každý den. Časem se třeba dostanete i k extrémnějšímu otužování, jak ho proslavil ICEMAN (Wim Hof) a řada vědců, kteří zkoumali účinky otužování a dýchání na fyziologii člověka.

 

Jak snížit zátěž na náš organismus

 • Spánek a odpočinek

O spánku by se dalo napsat mnoho. Pro detailnější informace bychom doporučili knihu s názvem „Proč spíme – Matthew Walker“. Z pohledu čínské medicíny je odpočinek či spánek jinovou (klidovou) fází dne, kdy se energie zanořuje více z povrchu do hloubky a jsou regenerovány orgány a hlubší energetické systémy těla.

V této fázi se čistí naše krev a to hlavně mezi  23. a 3. hodinou ráno, kdy jsou z orgánů nejaktivnější játra se žlučníkem. V tuto dobu bychom měli ležet, aby se krev více navrátila do jater a mohla být pročištěna. Není dobré chodit spát s přeplněným žaludkem a v alkoholovém opojení, jinak játra místo pročišťování a regenerace krve, musejí nejprve odbourávat alkohol a látky z trávení, a nezbude tolik času a energie na hlubší regeneraci.

Ve spánku si též odpočine náš mozek a mysl (duch shen / čti šen). Je třeba spát aspoň 8, lépe 9 hodin denně. Spánkový deficit je podhoubím pro sníženou imunitu. Proto spěme dostatečně.

 • Redukce stresu a snížení emoční zátěže

Jak už jsme zmínili v teoretické části, emoce, zejména jsou-li dlouhodobé a intenzivní, mění charakter naší energie a dostávají nás mimo harmonii. Pokud jsou některé funkce těla oslabené či naopak příliš stimulované z důvodu emocí, má to neblahý vliv na imunitní systém. Stres a emoční pnutí způsobuje povrchovější dýchání, a tím se zvyšuje zakyselení organismu. Proto se zkusme věnovat relaxaci, snížení emočních stimulů a odpočinku i na psychické úrovni. Tím vytvoříme podmínky pro lepší regeneraci těla i mysli.

 • Pravidelnost a rytmus

Dalším důležitým faktorem vlivu na zdraví z pohledu čínské medicíny je to, zda máme život spíše v chaosu či řádu. Naše biorytmy mají rády pravidelnost. A to ve spánku, jídle, aktivitě, práci, času relaxace, atd. Možná se to zdá jako banální, ale vše v přírodě podléhá tomuto řádu. Všechny rostliny i zvířata se chovají podle denní a roční doby. Pokud je rytmus v pořádku a v harmonii pak je vše řízeno vnitřními biorytmy a mechanismy.

Pokud cítíme, že v našem životě toto chybí, zkusme zpomalit a naladit se na přirozený tep uvnitř našeho těla. Ráno zkusme protáhnout celé tělo a dát si třeba rychlou studenou sprchu pro nabuzení cirkulace energie. Dopřejme si snídani a vyrazme do plnění pracovních úkolů. Nezapomeňme na pravidelné přestávky. Večer odložme telefony, vypněme televizi, zkusme se ztišit pro to, abychom se naladili na blížící se noc, a lépe spali a regenerovali. V zimě spěme více a buďme více sami se sebou a v létě naopak vice s ostatními a aktivnější.

Příroda je řád a člověk je součástí přírody. Říká se, „člověk následuje zemi (přírodu) a země (příroda) následuje nebesa a to je přirozený řád věcí“

 • Hygienický standard

Dodržování hygieny a obecných bezpečnostních principů může výrazně pomoci jako prevence před nákazou.

Obecné doporučení od Ministerstva zdravotnictví:

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Zde je také video s radami od WHO – Světové zdravotnické organizace:

 • hygienická doporučení
 • jak nosit masku

 

Na závěr bychom chtěli upozornit na článek o koronaviru od naší kolegyně a učitelky MUDr. Ludmily Bendové, internistky a praktičky tradiční čínské medicíny.

 

Doporučení berte jako návrhy, možnosti a inspiraci. Doufáme, že v nich naleznete užitek.

Přejeme vám všem sílu, zdraví a klid v duši

za Andao tým Václav Lukeš 17. 3. 2020